सुचना पाटी

सेवा बन्द गरिएको सूचना

                                                                                                                               मितिः–२०७४।०५।०७ गते

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरु मिति २०७४।५।८ गते तीज विशेषले बन्द गरिएको छ । उक्त दिन कार्यतालीका अनुसार लिइने बर्ग A र वर्ग F तर्फको दरखास्त दर्ता समेत र वर्ग D,E,G र मेशिनहरुको नियमीत दरखास्त दर्ता मिति २०७४।५।९ गते शुक्रबार हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासीत गरीएको छ । साथै रि–ट्रायल दर्ता तालिका अनुसारको सेवा समेत बन्द गरिएको छ ।

(यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाको लागि क्षमाप्रार्थी छौ)

अन्य सुचना: