सुचना पाटी

सूचना सूचना सूचना

                                                                          मिति २०७४।५।४ गते
मिति २०७४।०४।३२ गते वर्ग B,C नयाँ तथा वर्ग थप तर्फ दर्ता गरि २०७४।०५।०१ गते लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण परीक्षार्थीहरुको ट्रायल मिति २०७४।०५।१४ बुधबार देखि हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।
यसबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति कार्यालय क्षमाप्रार्थी छ

अन्य सुचना: