सुचना पाटी

वर्ग A तर्फको रि–ट्रायल सम्बन्धि जरुरी सूचना

                                                                                     मिति २०७४।०५।०४ गते

यस कार्यालयबाट वर्ग A तर्फ रि–ट्रायल दर्ता भई २०७४।०५।०५ गते सोमबार हुने भनिएको ट्रायल परीक्षा सर्न गई मिति २०७४।०५।०६ गते मंगलबार हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।
यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति कार्यालय क्षमाप्रार्थी छ ।
 

अन्य सुचना: