सुचना पाटी

वर्ग B,C तर्फको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि सूचना

मिति २०७४।०५।०४ गते

मिति २०७४।०४।२९ र ३१ गते वर्ग  B,C तर्फ नयाँ तथा वर्ग थप दर्ता गरि २०७४।०४।३० र ३२ गते लिखित परीक्षामा उतिर्ण परीक्षार्थीहरुको ट्रायल मिति २०७४।०५।०८ गते विहिबार देखि हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति कार्यालय क्षमाप्रार्थी छ ।

नोटः परीक्षार्थीहरुको नामावली कार्यालयको Facebook Page मा उपलब्ध छ ।

https://www.facebook.com/bagmati.license

अन्य सुचना: